Vi vill vrida EU till en aktör för människor i stället för kapital

Här hittar du elva reformförslag för att göra EU till ett projekt för människor i stället för kapital, förnybart i stället för fossildrivet, och för en starkare och mer decentraliserad demokrati i stället för en plats för de redan inflytelserika.

En klimatomställning som förenar

Vi vill införa en omfattande omställningsfond från vilken medlemsländerna kan söka pengar för att uppnå utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet och/eller miljömål i Agenda 2030. Vi vill slopa EU:s fossilsubventioner samt underlätta överföring av patent på miljöteknik till det globala Syd. Medlemsavgiften ska höjas för de medlemsstater som inte når EU:s miljömål, och dessa pengarna ska gå till omställningsfonden. Vi vill reformera EU:s klimatpolitik i grunden med en ambition om att minska utsläppen med 80 % till år 2030 utifrån 1990 års nivåer.

Bekämpa växande samhällsklyftor genom nationella åtgärder

Vi vill att EU uppmuntrar nationella projekt mot minskade sociala klyftor och klyftor mellan stad och land. Medlemsländer som stadigt förbättrar sociala, miljömässiga och/eller välfärdsrelaterade indikatorer utifrån EU-kommissionens projekt ”Bortom BNP” ska få sänkt EU-medlemsavgift. På så vis kan EU uppmuntra varje lands nationella arbete mot minskade klyftor utan att ta omvägen via kostsamma detaljregleringar från Bryssel. På sikt minskas EU-budgeten men målen med dagens EU-program nås, med ökat lokalt inflytande.

Ett EU för de stora frågorna

Vi vill decentralisera beslutsfattandet i EU och föra makten närmare medborgarna. Dagens EU präglas av föråldrade lösningar och är illa rustat för att lösa dagens problem. Vi vill göra ett försök att i grunden reformera EU under de kommande fem åren. För att vi ska förespråka fortsatt EU-medlemskap framöver krävs det att EU går från bromskloss till pådrivare i den omställning som nu krävs. Vi vill att EU fokuserar på klimatomställningen, kampen mot växande socioekonomiska klyftor, antibiotikaresistens och artutrotning och premierar detta arbete framför kortsiktiga ekonomiska mål. Vi vill ge Sverige ett undantag från EMU, att Sverige säger nej till bankunionen och att villkoren för att lämna EU görs tydligare. Länder som behöver lämna EMU ska få rätt och hjälp att göra det.

Skärpt arbete mot skatteflykt och bindande regler för företag

Vi vill skärpa EU:s arbete mot skatteflykt. Storföretag med aggressiv skatteplanering skall, i likhet med skatteparadis, svartlistas i EU. Vi vill att EU inför en gemensam minimiskattebas som tas ut på nationell nivå för att tvinga transnationella bolag med omfattande verksamhet att betala skatt där deras verksamhet bedrivs. Vi vill att EU inför ett golv för nationella kapitalskatter och finansiella transaktionsskatter (FTT). Vi vill att EU är drivande i det arbete som pågår på FN-nivå för ett bindande avtal för företag om att respektera mänskliga rättigheter.

En human flyktingpolitik

Vi vill att EU tar ett gemensamt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck. Andelen kvotflyktingar som kan erbjudas fristad behöver utökas och de initiala kostnaderna fördelas rättvist mellan medlemsstaterna. De flyktingar som har allra störst behov behöver prioriteras. Lagliga vägar för att fly till Europa behöver garanteras. Vi vill att EU bekämpar orsakerna till att människor befinner sig på flykt. Vi vill därför att EU stoppar all export av krigsmateriel till icke-demokratiska stater och tar krafttag mot klimatförändringarna.

Biologisk mångfald

Vi vill vända den pågående artutrotningen och kortsiktig gruvexploatering genom att stärka och säkerställa efterlevnad av art- och habitatdirektivet samt vattendirektivet. Vi vill skärpa kemikalielagstiftningen och stärka försiktighetsprincipen i godkännandeprocesser för nya bekämpningsmedel och kemikalier. Vi vill att EU tar initiativ till nya och förstärkta globala mål för biologisk mångfald samt höjda krav för skydd av biologisk mångfald vid mottagande av EU-pengar.

Ett fritt och öppet internet

Vi vill se ett fritt internet, utan rutinmässig övervakning, uppladdningsfilter och länkavgifter. Vi värnar nätneutraliteten, vill skydda individens integritet och stärka de digitala allmänningarna. Vi vill lagstifta om öppen källkod och reformera upphovsrätten så att fokus hamnar på samverkan och nya innovationsmodeller. Vi vill införa direktiv om att all myndighetskommunikation ska ske med öppna filformat.

Arbetsrätt, jämställdhet och kollektivavtal

Vi vill värna arbetsrätten och rätten till kollektivavtal för alla som arbetar i EU. Vi vill motverka lönedumpning. EU-medborgare som arbetar i ett annat EU-land skall ha samma villkor som den inhemska arbetskraften. Lika lön oavsett kön och ett arbetsliv utan diskriminering är nyckeln till mer jämställda livsförutsättningar.

En handelspolitik för människor, miljö och klimat

Vi vill se bindande klausuler om skydd för fackliga rättigheter, klimatmål och hållbar utveckling i alla EU:s handelsavtal. Vi vill ha omvänd bevisbörda, där skydd av miljö får företräde och det är företagens uppgift att bevisa diskriminering, istället för tvärtom. Särskilda investeringsdomstolar ska avskaffas, vanliga domstolar duger även åt företag. EU ska införa tariffer mot länder som struntar i ILO-kärnkonventioner och/eller Paris-avtalet.

En jordbrukspolitik bortom rovdrift och storskalighet

Vi vill reformera EU:s jordbrukspolitik i grunden. Småskalighet, låg antibiotikaanvändning, god djurhållning och långsiktigt brukande ska premieras. Svenska och europeiska bönder ska skyddas från snedvriden konkurrens från varor producerade med lägre miljö- och/eller djurskyddsregler. Detta gäller även inom unionen. Vi vill öka medborgarnas inflytande över hur EU:s pengar används genom ökad frihet för lokalt ledd utveckling. EU:s jordbruksstöd bör premiera länder som går före på djurskyddsområdet.

Stoppa skenande skulder och spekulation

Vi vill skärpa reglerna för bankernas utlåning och återinföra förbudet mot spekulation på mat och råvaror, då nuvarande spekulation visat sig skapa instabilitet, krig och fattigdom. Extremt komplicerade finansiella upplägg som ökar risken för finanskriser ska regleras. Vi vill verka för anpassade undantag från det finansiella regelverket för kooperativa eller platsbundna småbanker för att minska administrationsbördan.

Ladda ner

Här finns förslagen i en utskriftsvänlig pdf.